امکانات

آزمایشگاه کنترل کیفیت گروه تحقیق پلیمر پارس دارای تجهیزات بازرسی ، آزمون و نیروی کار مجرب می باشد

:خدمات آزمایشگاهی  این گروه مطابق جدول ذیل می باشد 

ظرفیت (Capacity)

ریز نمایی

استاندارد آزمون

عنوان آزمون

ردیف

x=450  y=300  z=200 mm

0.001 mm

ISIRI 1967, ISIRI 1968, ISIRI 1980

اندازه گیری ابعادی

1

Fmax: 2000 Kgf

0/50%

IRI 16621-4 , NFT51-034 , ASTMD638

تست کشش

2

Fmax: 2000 Kgf

0/50%

NFT51-034 - ASTMD638

تست فشار

3

Fmax: 2000 Kgf

0/50%

ISIRI 8178 , PSA-D411041-B

تست خمش

4

Fmax: 2000 Kgf

0/50%

NFT51-034 , ASTMD638

تست سیکل

5

Fmax: 2000 Kgf

0/50%

NFT51-034 , ASTMD638

تست هلدینگ

6

PSA-D251075-D

چسبندگی رنگ و پرایمر پلیمرها

7

دارای 4 لامپ UV, F, A, D

PSA-D151343

رنگ سنجی و تشخیص گرین محصول

8

T ~ 250° C (T ~ 1200° C)

(0.1° C (1° C

PSAD-451234-C

تست حرارتی

9

T: -30° C

0.1° C

PSAD-421235-D

تست برودتی

10

200 gr ~ 20 Kg

PSAD-421235-D

تست ضربه عادی

11

200 gr ~ 20 Kg

PSAD-421235-D

تست ضربه برودتی

12

200 gr ~ 20 Kg

PSAD-421235-D

تست ضربه شیمیایی

13

1 ~ 22 J

0.01 J

ISIRI 6981 , ASTMD256A , ISO 180

تست ضربه آیزود

14

1 ~ 25 J

0.01 J

ASTMD6110 , ISO179

تست ضربه چارپی

15

0 ~ 610 gr

0.001 gr

ISIRI 5003 , AND STANDARD

اندازه گیری وزن

16

0 ~ 610 gr

0.001 gr

PSA-D451158-A

اندازه گیری دانسیته

17

T ~ 300° C

0.1° C

ASTM-D1238 , ISIRI6980

اندازه گیری شاخص جریان مذاب

18

300 Lit

PSA-D171058-J

مقاومت به خوردگی فلزات در محیط نمکی

19

PSA-D475251-B

مقاومت در برابر رطوبت

20

T ~ 1200° C

0.001 gr

PSA-D101145-C

درصد خاکستر

21

T ~ 250° C

0.01 mm

ISIRI 7605 , PSA-D451132-D

مانایی فشار لاستیک ها

22

PSA-D451291-C

سختی سنجی لاستیک و پلاستیک

23

PSA-D401710-B

درصد رطوبت

24

PSA-D471025-G

مقاومت به عرق دست

25

Fmax: 2000 Kgf

0.05 Kgf

نقشه و تست پلن مرتبط با قطعه

نیرو سنجی

26

(-1~0 bar (0~10 bar

0.02  (0.2 bar)

نقشه و تست پلن مرتبط با قطعه/ ISIRI 1357

اندازه گیری خلاء و فشار

27

نقشه و تست پلن مرتبط با قطعه

اندازه گیری گشتاور

28

LAB 1

LAB 2

LAB 3

 

مجموعه های بیشتر: مشاوره »